Leder du efter noget bestemt ?

Lønpolitik

Sønderhå-Hørsted Sparekasses aflønningspolitik, jvf. lov om finansiel virksomhed § 71.

Formålet med lønpolitikken er, at principperne for tildeling af løn er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring.

I medfør af Lov om finansiel virksomhed, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, har bestyrelsen i Sønderhå-Hørsted Sparekasse vedtaget den gældende lønpolitik.

Lønpolitikken er gældende for følgende personkreds:

  • Bestyrelse.             
  • Direktion.
  • Ansatte i Sønderhå-Hørsted Sparekasse, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på sparekassens risikoprofil (væsentlige risikotagere).
    I Sønderhå-Hørsted Sparekasse er følgende medarbejdere defineret som væsentlige risikotagere:
              
  1. medarbejdere, som investerer pengeinstituttets egne midler,
  2. medarbejdere som forestår kontrol af overholdelse af grænser for risikotagning, og
  3. medarbejdere, som kan påføre pengeinstituttet væsentlige kreditrisici.
  • Ansatte i kontrolfunktioner i Sønderhå-Hørsted Sparekasse.

Der udbetales ikke variable løndele til den af lønpolitikken omfattede personkreds, hverken i form af løn, aktier, optioner eller pensionsbidrag.

Lønpolitikken gennemgås mindst én gang om året med henblik på opdatering. Udover den årlige gennemgang opdateres efter behov når dette måtte opstå.
Direktionen er ansvarlig for iværksættelse af den årlige gennemgang af lønpolitikken.